Bói tên cho kiếp sau của bạn

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN :Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn

0:Hứa

1:Nguyễn

2:Hoàng

3:Nhịn

4:Lâm

5:Hà

6:Huỳnh

7:Lai

8:Trịnh

9:Quỹ

TÊN ĐỆM CỦA BẠN :tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn:

1:Bị

2.Thình

3:Bích

4:Thiên

5:Quốc

6:Đập

7:Chén

8:My

9:Tiễu

10:Kíp

11:Bé

12:Thanh

TÊN CỦA BẠN : Ngày sinh của bạn là tên của bạn :

1:Thúng

2:Tiện

3:Hỗ

4:Thừa

5: Xin

6:Thuyền

7:Nguyên

8:Nam

9:Minh

10:An

11: Quýnh

12: Hĩ

13: Cồ

14: Thiên

15: Huế

16: Mũi

17: Chu

18: Ghẻ

19: Thơm

20: Khìn

21: Hải

22: Hùng

23: Thuỷ

24: Lộ

25: Hạnh

26: Ưng

27: Phát

28: Thái

29: Thừa

30: Nghi

31: Nhã

Hãy thử xem kiếp sau bạn tên gì nhé! Post lên cho mọi người tham khảo luôn