Tôi đã từng đưa hối lộ

Bạn đã từng đưa hối lộ chưa? Hãy làm một cuộc khảo sát nào!!!

#khao-sat