Đôi khi bạn cần kiểm tra một Website có làm việc tốt với template nào đó không mà không cần phải vào trang quản trị bạn có thể sử dụng mẹos sau:

Đối với Joomla 1.0.x

Thêm phần sau “?jos_change_template=new_template_name” vào phía sau địa chỉ Website của bạn.

VD:

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho dòng Joomla! 1.0.x

Đối với Joomla 1.5.x

Thêm phần sau “?template=new_template_name” vào phía sau địa chỉ Website của bạn.

VD: