Thay template Joomla không cần đăng nhập

Đôi khi bạn cần kiểm tra một Website có làm việc tốt với template nào đó không mà không cần phải vào trang quản trị bạn có thể sử dụng mẹos sau:

Đối với Joomla 1.0.x

Thêm phần sau “?jos_change_template=new_template_name” vào phía sau địa chỉ Website của bạn.

VD:

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho dòng Joomla! 1.0.x

Đối với Joomla 1.5.x

Thêm phần sau “?template=new_template_name” vào phía sau địa chỉ Website của bạn.

VD:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s