Thêm một liên hệ (Contact) trong Joomla 1.5

Bước 1. Mở trang quản trị

Bước 2. Mở trang quản lý Components

  • Mở menu “Components” >> “Contacts” >> “Contacts
  • Nhấn nút [New] để tạo một liên hệ (Contact) mới
  • Điền tên, chọn nhóm (category), và điền các thông tin khác
  • Tùy chỉnh các tham số ở mục “Parameters” bên tay phải
  • Nhấn nút [Save] để lưu lại
  • Mở website để xem kết quả

Video hướng dẫn

http://vinaora.com/joomla/joomla-can-ban/130-them-lien-he.html

Keyword

  • liên hệ, contact

4 thoughts on “Thêm một liên hệ (Contact) trong Joomla 1.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s