Bước 1. Mở trang quản trị

Bước 2. Mở trang quản lý Components

  • Mở menu “Components” >> “Contacts” >> “Contacts
  • Nhấn nút [New] để tạo một liên hệ (Contact) mới
  • Điền tên, chọn nhóm (category), và điền các thông tin khác
  • Tùy chỉnh các tham số ở mục “Parameters” bên tay phải
  • Nhấn nút [Save] để lưu lại
  • Mở website để xem kết quả

Video hướng dẫn

http://vinaora.com/joomla/joomla-can-ban/130-them-lien-he.html

Keyword

  • liên hệ, contact