Trong quá trình cài đặt và cấu hình Joomla! có thể bạn sẽ nhận được một số thông báo/cảnh báo đánh dấu đỏ các vấn đề như là: Safe Mode, Display Errors, File Uploads, Magic Quotes GPC, Magic Quotes Runtime, Register Globals, Output Buffering, Session auto start… giống hình dưới đây:

Cảnh báo trong quá trình cài đặt Joomla

Tùy theo mức độ cho phép của HOST, bạn có thể thử lần lượt 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Sử dụng file “.htaccess”

Tạo file này, đặt ở thư mục chứa Joomla! với các biến PHP được thiết lập lại như sau:

php_flag safe_mode Off
php_flag display_errors On
php_flag file_uploads On
php_flag magic_quotes_gpc On
php_flag magic_quotes_runtime Off
php_flag register_globals Off
php_flag output_buffering Off
php_flag session.auto_start Off

php_value upload_max_filesize 10M
php_value memory_limit 16M
php_value session.save_path "/duong/dan/sesion/moi"

Lưu ý: Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại các biến nói trên bằng file “.htaccess“. Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn.

Cách 2: Sử dụng file “php.ini”

Tạo file này, đặt ở thư mục chứa Joomla! với các biến PHP được thiết lập lại như sau:

safe_mode = Off
display_errors = On
file_uploads = On
magic_quotes_gpc = On
magic_quotes_runtime = Off
register_globals = Off
output_buffering = Off
session.auto_start = Off

upload_max_filesize = 10M
memory_limit = 16M
session.save_path "/duong/dan/sesion/moi"

Nếu bạn đang làm trên LOCALHOST thì chỉ cần mở file “php.ini” và chỉnh sửa trực tiếp, sau đó khởi động lại Web Server.

Lưu ý: Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại các biến nói trên bằng file “php.ini“. Hoặc bạn phải copy file này tới mọi thư mục. Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn.

Cách 3: Sử dụng file “configuration.php” của Joomla!

Thêm đoạn mã sau:

<?php
 ini_set('register_globals', 'Off');
 ini_set('safe_mode', 'Off');
 //...
?>

Lưu ý chung:

 • Biến nào bị cảnh báo đỏ thì mới thiết lập lại, còn không thì bỏ qua
 • Nhớ thay các đường dẫn bằng các đường dẫn phù hợp
 • Có thể sử dụng dấu nháy kép “” hoặc dấu nháy đơn để bao quanh các giá trị
 • Đường dẫn trên Windows có dạng “C:\\www\\vinaora.com” hoặc “C:\www\vinaora.com”
 • Đường dẫn trên Linux có dạng “/www/vinaora.com/public_html”
 • Tùy theo phiên bản PHP, trong một số trường hợp có thể cần dấu / phía cuối đường dẫn

Keyword:

 • Safe Mode, Display Errors, File Uploads, Magic Quotes GPC, Magic Quotes Runtime, Register Globals, Output Buffering, Session auto start, PHP Settings, On, Off, php_value, php_flag, ini_set, .htaccess, php.ini, configuration.php, host, hosting
 • lỗi, cảnh báo, màu đỏ, đỏ, quá trình, cài đặt